KNIHA

Diagnostika dřevěných konstrukcí

Michal Kloiber, Miloš Drdácký

Diagnostika dřevěných konstrukcí je speciálním oborem inženýrské činnosti, využívaným při hodnocení zdravotního stavu dřevěných artefaktů nebo dřeva zabudovaného ve stavbách, při analýze poruch a při posuzování bezpečnosti a spolehlivosti stávajících dřevěných konstrukcí, zejména při přestavbách nebo změně užívání. Zvláštním úkolem je diagnostika dřevěných historických objektů památkově chráněných nebo v památkovém zájmu. V takových případech obvykle nelze používat standardní zkušební postupy pro určení charakteristických vlastností dřeva, neboť je nutné splnit požadavek minimálního zásahu do konstrukce nebo objektu. Cílem této knihy je seznámit odbornou veřejnost s možnostmi aplikace diagnostických metod, které poskytují požadované informace při vysoké šetrnosti k zachování původního dochovaného materiálu i ke konstrukčnímu konceptu díla.

Kvalitní diagnostika využívá i velmi sofistikovaných metod a může být nákladná, nicméně často poskytuje přesná data i při sníženém rozsahu nebo při úplném vyloučení destruktivních sond, což je u památkových objektů oceňováno a ve výsledku může díky úsporám nákladů na bourací a opravné práce výrazně snížit celkovou cenu za průzkum.

Základem jakéhokoliv posuzování stavu tradičních dřevěných objektů je ta nejjednodušší a nejstarší neinvazivní metoda ‒ vizuální průzkum. Podrobná prohlídka sice odhalí povrchové biologické a zároveň i viditelné mechanické poškození dřeva, neumožňuje však u jednotlivých prvků konstrukce přesněji odhadnout míru celkového poškození, protože jeho vnitřní rozsah nemusí odpovídat vnějším projevům. Často tak nelze ani správně lokalizovat přechod mezi zdravou a již narušenou částí. Vizuálně se nedají určit ani mechanické a jiné fyzikální vlastnosti, které však požadují projektanti jako podklad pro návrhy sanačních opatření a oprav.

Úkolem projektantů je zajistit funkci či provozuschopnost a prodloužení životnosti historické dřevěné konstrukce a přitom zachovat co největší objem původního materiálu, který dokládá jedinečnost a kulturní hodnotu stavby a je zdrojem cenných informací. Ke splnění tohoto úkolu prostý vizuální průzkum jako podklad pro odpovědný sanační návrh nestačí a je nutné mít k dispozici i výsledky neinvazivních, případně částečně invazivních metod diagnostiky vnitřního stavu dřevěného prvku. Metody samotné, případně jejich kombinace, pak poskytnou přesnou informaci o stavu posuzované památkové konstrukce.

Fyzikální a mechanické vlastnosti stanovené pomocí diagnostických metod jsou nedocenitelnou informací, která projektantům umožňuje správně se při navrhování oprav rozhodnout s ohledem na památkovou hodnotu dřevěné konstrukce. Porovnání základních principů různých diagnostických metod a výsledků, jež lze jimi dosáhnout, nabízejí jednotlivé kapitoly této publikace. Přehled by měl pomoci při hledání odpovědi na otázku, která měření jsou pro posuzovanou konstrukci a její charakter poškození potřebná a jaké výstupy mohou v daném případu poskytnout. Rozhodnutí o rozsahu nasazení diagnostických metod by mělo být provedeno s ohledem na zjevnou míru poškození konstrukce nebo s uvážením možnosti vzniku skrytého poškození vzhledem k podmínkám působení konstrukce.

Tato kniha poskytuje informace o tom, co lze v historické konstrukci měřit a jaké metody k tomu mohou být použity. Cílem je nabídnout pestrou škálu možností, které vedou k co nejpřesnější analýze zabudovaného dřeva. Kvalitní výsledky při diagnostice dřeva ocení všechny zúčastněné strany, které se podílejí na ochraně kulturních památek, zejména pracovníci památkové péče, projektanti, realizační firmy a především vlastníci. Předkládaný spis využívá výsledků evropské spolupráce v rámci COST nebo RILEM projektů, kterých se autoři aktivně účastní, výsledků diagnostické, znalecké i výzkumné činnosti autorů a jejich spolupracovníků, tak poznatků publikovaných v odborné literatuře, bez kterých by práce nedosáhla zamýšlené účelnosti a praktické aplikovatelnosti. Převzaté znalosti jsou opatřeny citačními odkazy nebo poznámkovým aparátem.